Skip to main content

Treasuring Christ PH [Sermon] "Whom Shall I Send?": Helping Others See God (Isa. 6:8-13)

0:0055:35

Ang evangelism o pagbabahagi ng magandang balita ng ginawa ni Cristo para iligtas tayong mga makasalanan ay gawain ng lahat ng Cristiano—lahat ng naniniwala kay Cristo bilang Tagapagligtas. Lahat ay tinawag ng Panginoon for this task. Hindi mo pwedeng sabihing wala kang “calling” sa pag-eevangelize. Ganun din sa discipling o pagtulong sa iba na sumunod kay Cristo. Ito ay responsibilidad ng lahat ng tagasunod ni Cristo, na akayin din at tulungan ang ibang kapatid kay Cristo. Ito ay calling ng buong iglesya, hindi lang ng mga elders o mas “gifted” sa ministry.

  • Release Date:

0 Comments