පූජ්‍ය කඩුවෙල අතුලඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ සංඛාර (සංස්කාර) ගැන ඔබේ දැනුම නිවැරදි ද? – සංඛාර පිලිබඳව වැරදි මත දුරුකරමු

0:0017:18
0:000:00