Rap You Up Rap You Up Collection Vol.1

  • Added on: May 8th, 2015 by Raphenom
  • Runtime: 48+ mins, 15 songs

Uploaded by:

Raphenom

  • Followers: 312
  • Uploads: 1,141
  • Total Plays: 724,470

album Description:

ÁõôÞ ç óõëëïãÞ Ý÷åé óêïðü íá áíáäåßîåé ôï íÝï áßìá ôçò êïõëôïýñáò ôïõ Hip Hop, åßíáé ìéá áñ÷Þ êáé èá åðáêïëïõèÞóïõí êáé Üëëåò óõëëïãÝò êáé êéíÞóåéò óôçí ðïñåßá êáèþò ìåãáëþíåé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ç êïéíüôçôá ôïõ Rap You Up. Åáí èÝëåôå êáé åóåßò íá áíåâÜóåôå Ýíá êïììÜôé óáò óôï êáíÜëé ôçò êïéíüôçôáò êáé/Þ íá ìðåßôå óå ìéá óõëëïãÞ êôë. ìðïñåßôáé íá åðéêïíùíÞóåôå ìáæß ìïõ Üìåóá óôï www.facebook.com/marionikitopoulos More coming soon, stay tuned.... https://www.facebook.com/pages/Rap-You-Up/1520447098166738 Get mixtape distribution at @Raphenom.

Recent tracks and albums from Raphenom

Featured Music

0:000:00